Jdi na obsah Jdi na menu
 


SDU

21. 5. 2009

Základní ustanovení

 

a) Název:  Svaz drobných umělců (zkratka SDU)

 

b) Sídlo:

Velká Morava a okolí

(Zvole č. 111, 789 01)

(Skalka č. 84, 696 48)

 

c) Cíl činnosti:

 

Výchova drobných umělců ve velké, organizování zábavných srazů a dovolených svých členů na území ČR i v cizině, nejméně dvakrát v kalendářním roce.

 

d) Orgány svazu:

 

Nejvyšším orgánem je prezidium SDU, ustanovená na sjezdu SDU. Prezidium je pětičlenné. V čele je prezident a dva viceprezidenti. Prezidium doplňuje kancléř a člen prezidia. Výkonem potřebných funkcí jsou pověřováni členové SDU.

 

e) Org. jednotky:

 

Jsou stanoveny větve SDU Severomoravská, Jihomoravská, Brněnská a Pražská. V čele stojí členové prezidia

 

f) Hospodaření

 

Náklady vzniklé činností SDU si hradí členové svými prostředky. Režie je zajišťována z ročních příspěvků členů. O využití prostředků rozhoduje Prezidium a je možno je použít na celkovou výbavu SDU spojenou s činností a potřeb SDU. Hospodářská činnost se nevylučuje po příslušné legalizaci.

 

Svaz drobných umělců je výběrovou organizací, která slouží k výchově drobných umělců ve velké. Byl založen v r. 1967 zakládajícími členy uměleckých skupin Hradní stráže v Praze. Dlouholetá činnost sestávající se z organizování přátelských sjezdů, vyznačujících se velkou společenskou úrovní ve všech směrech a akceschopnost, vede k zákonné legalizaci, to je k registraci ve smyslu zákona  č. 83 ze dne 27.3.1990 o sdružování občanů. SDU je organizací apolitickou, která aktivně zasahuje do politiky.

 

Čl. 1  Členství

 

a) Členem SDU může být každý občan, který není žádný lempl a splňuje podmínky výběru k členství v SDU.

b) Členství je omezeno počtem 50 členů. Vzniká přijetím a končí vystoupením, nebo vyloučením pro neplnění základních povinností

c) Členové se dělí na zakládající, starší zasloužilé, starší, mladší členy a čekatele. Zvláštní kategorií jsou pozorovatelé z nichž jedině mohou být vybíráni čekatelé SDU

d) Základním označením zakládajících členů je oranžový baret s černou bambulkou uprostřed baretu z venkovní strany. Prezident má bambulku velkou. Starší zasloužilí členové mají na baretu tři černé stužky směřující od středu k okraji, starší členové dvě a mladší jednu černou stužku. Čekatelé mají baret bez stužky.

 

Čl. 2  Povinnosti členů

 

a) Musí drobně ovládat jakoukoliv uměleckou činnost (hudbu, zpěv, malířství,  sochařství, básnictví apod.) a přispívat vší silou k zábavě na jednotlivých akcích.

b) Podřídit se pokynům Prezidia a účastnit se akcí SDU.

c) Ve stanoveném termínu uhradit členský příspěvek ve stanovené výši a potvrzovat účast na sjezdech.

d) Nenarušovat a nekazit negativním chováním zábavu ostatních.

e) Podílet se aktivně na rozvoji a zvelebování SDU

 

Čl. 3  Práva členů

 

a) Účastnit se akcí pořádaných SDU.

b) Volit a být volen do orgánů SDU. Od zasloužilých starších členů i do Prezidia SDU.

c) Po konzultaci s Prezidiem zavádět na sjezdy pozorovatele s perspektivou přínosu pro SDU a tedy k přijetí za čekatele.

 

Čl. 4  Prezidium

 

a) Prezidium je pětičlenné, svolává a řídí SDU.

b) Rozhoduje zásadní otázky činnosti SDU.

c) Prověřuje pozorovatele k přijetí.

d) Navrhuje a schvaluje zákony a jiné normy SDU. Informuje o tom sjezd SDU.

 

Čl. 5  Prezident

 

a) Zastupuje SDU ve vztazích s jinými organizacemi, přijímá oficiální delegace.

b) Přijímá pozorovatele do řad SDU.

c) Řídí a usměrňuje činnost SDU.

d) Jmenuje členy do vyšších hodností po konzultaci s členy Prezidia.

e) Na návrh Prezidia uděluje vyznamenání SDU.

f) Ukládá tresty za prohřešky proti závazným normám SDU a vyhlašuje amnestii.

 

Čl. 6  Volby

 

a) Volby jsou tajné a jsou vyhlašované Prezidiem dle uvážení. Nikdo neví kdy budou, nebo kdy byly. Členové SDU mohou navrhovat uspořádání voleb.

b) Volby řídí jednočlenná volební komise z řad Prezidia.

c) K rozhodnutí stačí nadpoloviční většina přítomných v době konání voleb.

d) Výsledek voleb potvrzuje Prezident, nebo rozhoduje o náhradním termínu voleb.

 

Čl. 7  Symboly SDU.

 

a) Svazové barvy jsou oranžová a černá. Členové jsou povinni přizpůsobit těmto barvám svůj oděv, v době konání sjezdu, v co největší míře.

b) Vlajka SDU – 300 černých králíků v těsném zákrytu, na oranžovém poli.

c) Znak SDU – 300 černých králíků v těsném zákrytu, na oranžovém poli.

d) Hymna slavnostní – píseň „Já do lesa nepojedu“; pochodová – píseň „Jak mi dupou králíci“.

e) Vlajka, znak a hymny se používají při sjezdech. Standartou SDU může být označeno vozidlo Prezidenta SDU.

 

Čl. 8  Zákony a normy SDU

 

a) Zákony a normy SDU, dotvářené postupně dle potřeb SDU, navazují na stanovy SDU a budou číslovány dále jako články stanov.

b) Návrh k vytvoření normy podaný z pléna SDU podléhá schválení Prezidia a Prezidenta.

c) O přijetí zákona nebo normy hlasují členové SDU s hlasem rozhodujícím v pořadí

- kdo je pro

- kdo je proti

- a komu je to fuk.

d) Zákony mohou být přijímány neprodleně, dle potřeb Prezidiem a jsou následně schvalovány na sjezdu SDU (zpravidla podzimním).

 

Čl. 9  Společná ustanovení

 

Jsou-li sjezdy veřejné, mají přítomní hosté povinnosti účastníků sjezdu. Nesmějí zasahovat do jednání, pokud Prezidium nerozhodne jinak.

 

Čl. 10  Závěrečná ustanovení

 

Zahájení činnosti dle stanov, výměna členských průkazů a účinnost členství v SDU nabývá platnosti po 5.10.1991. V rámci kodifikace norem SDU budou stanovy doplňovány dle potřeby a vedeny jako„Zvláštní část“ stanov od čl.11musí vycházet z obecné části stanov. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem registrace u MV ČR.

 

Stanovy SDU registrovány dne 20.12.1991 pod č.j. VSC/1-9288/91-R

 

ZVLÁŠTNÍ  ČÁST

 

Čl. 11  Změny

 

Pokud jsou ve stanovách uváděny názvy dřívější, jako ČSFR apod. mění se na názvy současné (ČR). Pokud dojde k dalším změnám, budou měněny názvy automaticky dle přání politické garnitury, která právě vládne. Označení Prezidium,   Prezident a větve SDU se nemění. Možno používat i označení „haluze“. Šlechtické tituly SDU uznává jen výjimečně a jen ty, které udělil  důvodně Prezident SDU (viz Hraběnka von HANAK z důvodu, že pochází z obce Hrabenov).

 

 

Prezident  SDU: JUDr. Antonín  ŽVÁČEK v.r.

Viceprezident SDU: Jaroslav  RAJMIC v.r.

 

 

 

 

 

Svaz Drobných Umělců

Velká  Morava  a  okolí                                          Vinobraní 2014  5.10.2014

 

VÝNOS  PREZIDIA  SDU -  DOPLNĚNÍ STANOV  SDU  dle čl. 10

 

Čl. 12

       Ve smyslu Stanov SDU registrovaných u MV ČR pod reg. číslem

VSC/1-9288/91-R ze dne 20.12.1991 čl. 10 doplňuji stanovy o čl. 12

        V článku 5 písm. e, uděluje Prezident SDU na návrh Prezidia SDU vyznamenání.  Vzhledem k tomu, že dosud nebyly žádné medaile, řády a vyznamenání k dispozici, nemohl Prezident  na návrh Prezidia nikoho vyznamenat.

       Proto od letošního Vinobraní dochází k zavedení vyznamenání pro členy SDU a příznivce. Na návrh Prezidia může Prezident vyznamenat následujícími vyznamenáními.

 

  1. Řád Zlatého králíka (obdoba Řádu Bílého lva) uděluje se za

                                               dlouholetou příkladnou práci významných

                                                osobností SDU, event. jiným za mimořádné

                                                 činy pro SDU

  1. Medaile SDU - uděluje se za dlouholetou práci na úseku spolupráce

                                            se spřátelenými jedinci a organizacemi a

                                             k významným jubileím.

  1. Za vynikající práci pro SDU - uděluje se za vynikající práci pro SDU

 

  1. Za výstavbu SDU - za budování zařízení pro SDU

 

     5. Za rozvoj SDU -  za rozvíjení členské základny perspektivními členy

 

  1. Vzorný člen SDU - členům kteří plní pokyny Prezidia, dodržují

                                              stanovy a přispívají k družné zábavě.

  1. Zasloužilý umělec SDU - umělec  jakéhokoliv uměleckém směru

                                                úspěšně působící na veřejnosti

     8. Za spolupráci s SDU - uděluje se významným osobnostem, které

                                             aktivně spolupracují s SDU při rozvoji

                                              ptákovin.

  1. Za dobrou práci pro sebe - za dobrou práci pro sebe. Stejné ocenění

                                              navrhujeme uplatnit v celostátním měřítku,

                                              hlavně pro členy vrcholných orgánů.  

 

Prezident SDU :                                            Viceprezident SDU:

JUDr. Antonín Žváček                                  Jaroslav Rajmic

                                 Účinnost změny: od 4.října 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

PF 2012

(Zdena Mezihoráková, 17. 12. 2011 12:27)

Někde jsem založila kontaktní data na pana presidenta SDU,proto posílám přání krásného pohodového roku 2012 touto cestou.
Doufám, že se setkáme,třeba ve Skalce.
zdena@mezihorakova.cz

Pozdrav ze Zvole u Prahy

(Marie Syrovátková, 28. 9. 2010 20:54)

Mnoho pozdravů od příznivců ze spřátelené obce.
Závidíme Vám pobyt na prosluněné Krétě, zvláště když u nás stále prší a prší....
Fotografie jsou nádherné a je vidět, že si to pěkně užíváte. Přejeme hodně zdaru ve všem dalším počínání.